Wright Flyer & Whitehead 21 both 13" Plan450
Wright Flyer & Whitehead 21 both 13" Plan450

Dave Prochnow offers 2 plans for the Wright Flyer and Whitehead 21 at approx 13″ wingspan

Price: £9.95